2006 Phoenix Bass Fishing League Smith Mountain - Major League Fishing
Fofi fishes way to BFL Regional win on Smith Mountain Lake 15y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
2006 10 19 smith mountain 15y • MLF • Phoenix Bass Fishing League