2019 Phoenix Bass Fishing League Barren River - Major League Fishing
2019 06 22 barren river 2y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
2019 BFL Barren River Jun 22 Weigh-in 2y • Phoenix Bass Fishing League
Lancaster’s Wilson Wins T-H Marine FLW Bass Fishing League Tournament on Barren River 2y • FLW Communications • Phoenix Bass Fishing League
Wilson Works Slow at Barren River 2y • MLF • Phoenix Bass Fishing League