2020 Phoenix Bass Fishing League Murray - Major League Fishing
2020 02 15 murray 4y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
Guyot Catches 23-8 for Murray Win 4y • MLF • Phoenix Bass Fishing League
Warm, Wet Winter Setting up Big Weights at Murray 4y • Curtis Niedermier • Phoenix Bass Fishing League