2022 Abu Garcia High School Fishing California Delta - Major League Fishing
High School Fishing – California Delta – Weigh-in (6/5/2022) 1y • High School Fishing
California’s Oakdale High School Wins MLF High School Fishing Open on the California Delta 1y • MLF • High School Fishing