2020 Phoenix Bass Fishing League Norman - Major League Fishing
2020 09 12 norman 5m • MLF • Phoenix Bass Fishing League
2020 BFL Norman Sep 13 – 14 Weigh-in 5m • Phoenix Bass Fishing League
2020 BFL Norman Sep 12 – 13 Weigh-in 5m • Phoenix Bass Fishing League
Morgan Wins No. 3 5m • MLF • Phoenix Bass Fishing League