Watch - Major League Fishing
Phoenix Bass Fishing League
Phoenix Bass Fishing League – Lake Shelbyville – Day 2 Weigh-in (9/12/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Hartwell – Day 1 Weigh-in (9/11/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lay Lake – Day 2 Weigh-in (9/12/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lay Lake – Day 1 Weigh-in (9/11/2021)
Phoenix Bass Fishing League – St. Lawrence River – Day 2 Weigh-in (9/12/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Erie – Day 2 Weigh-in (9/12/2021)
Phoenix Bass Fishing League – St. Lawrence River – Day 1 Weigh-in (9/11/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Erie – Day 1 Weigh-in (9/11/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Lake Shelbyville – Day 1 Weigh-in (9/11/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River – Weigh-in (8/28/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Detroit River – Weigh-in (8/28/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River- Day 2 Weigh-in (8/28/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River-Tanners Creek – Weigh-in (8/15/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River-Golconda – Weigh-in (8/14/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River-Tanners Creek – Weigh-in (8/14/2021)
Phoenix Bass Fishing League -Cayuga Lake – Weigh-in (8/7/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Mississippi River Prairie du Chein – Weigh-in (8/7/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Ohio River-Rocky Point – Weigh-in (8/7/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Detroit River- Weigh-in (8/1/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Detroit River- Weigh-in (7/31/2021)
Phoenix Bass Fishing League – James River – Weigh-in (7/31/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Mosquito Lake – Weigh-in (7/24/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Rend Lake – Weigh-in (7/17/2021)
Phoenix Bass Fishing League – Mississippi River – Weigh-in (7/17/2021)
Watch Live Now!